LA NOSTRA HISTÒRIA

Portada historia

A principis del mes d'abril de 1972, veïns del barri se reuniren en varies ocasions en l'objecte d'organisar una comissió fallera, que donase alegria i color a la barriada.
Se feu una crida general per a tot aquell que volguera colaborar i aportar idees. Acodiren molts, se superá el centenar, l'ilusió era molt gran, hagué alguna reunió mes i per fi el 25 de maig de 1972 en el local de l'antic bar Malecon que en eixa epoca ya havía canviat el nom a bar ACUARIUM. Els inicis foren molt difícils, la precaria situació económica no permetia l'adquisicio d'un local social, tenint durant el primer any diversos llocs en la colaboració desinteressada de la Parroquia del Barri. L'anècdota fon la semana fallera en el remolc de camió- casal que fon cedit per un membre de la comissió.

Abans de la primera semana fallera, hague que realisar historicament varies coses. Primer L'Escut, original i molt significatiu. Format per: Perilla- Bº la Llum, forma de pinta, foc, El Micalet, Lo Rat Penat, i la nostra insigne Senyera, en tots estos simbols valencians se compongue l'escut de la Falla Barri de la Llum. I aixina queda plasmat en l'estandart de la comissió, que en l'any 1981, s'amplia el seu tamany, pero respectant el llenç original. En el mes de giner de 1988, la familia Pontones-Lopez en un senzill acte faller fan entrega de l'actual estandart a la comissió infantil de la falla.

Ficats de ple en falles en el mes de giner de 1980, el faller, Joan Portell fa entrega a la comissió, de la primera Senyera Valenciana, pagada de forma altruista per ell. Anys més tart es substituida per l'actual mes gran, i la primera malauradament i llamentablement esta desapareguda.

El recorregut pels distints casals que formen part de l'historia de la falla Barri de la Llum, va des de el primer al qual ya fiu referencia com camió-remolc, passant a l'eixercici de 1974 on es va ocupar el baix Nº 25 del Barri de la Llum, hui cridat carrer Professor Andres Segovia, en règim de lloguer con el nom de “CASAL FALLER EL LLUMENER”. A finals de l'eixercici de 1982 la comissió trasllada el casal al baix situat en el carrer, Els Isidros Nº1, per motius d'espai degut a l'aument gradual que se venia produint en la comissió tant major com infantil. Novament el 31 d'octubre de 1987 s'inaugura el nou casal del carrer Santiago de Les Nº10. Sería en l'any 2014 quan s'inicien les negociacions per a l'adquisició en propietat d'un nou local per a l'Associació Cultural, situat en Plaça Alqueria Nova, al mateix temps traslladem el casal i la seu social al carrer Barri de la Llum Nº 19.
A lo llarc de la dilatada historia, la comissió ha participat en distints i variats actes i events tant de Junta Central Fallera com de Sector i Agrupació, en els quals s'han obtingut primers premis i atres de rellevant categoría tant en playback, belem, teatre, futbol, truc, tenis de taula, padel, futbolin, birles etc.
Mereixcut reconeiximent mereix el nostre grup de balls regionals ELS LLUMENERS que des de la seua fundació en 1989, sempre es motiu d'orgull per a esta comissi, la constant superació per a mantindre viu el nostre folclor de totes les seues components.

Fou l’espirit manprenedor i faener dels fallers i falleres de les distintes comissions que a lo llarc dels deu primers anys havíen conseguit un primer grau de historia fallera.
Així el 27 de febrer de 1982, Junta Central Fallera otorga a la comissió fallera Barri de la Llum el DISTINTIU COLECTIU D’ARGENT. Successivament s'han anat obtenint els següents Distintius Colectius. En l'any 1992, BUNYOL/DISTINTIU COLECTIU D'OR. En l'any 2002, BUNYOL/DISTINTIU COLECTIU D'0R AB FULLES de LLORER, i queda pendent per al any 2017 el Distintiu Colectiu Màxim, el BUNYOL/ DISTINTIU D’OR i BRILLANTS AB FULLES DE LLORER i que otorga Junta Central Fallera als 45 anys, reconeixent així els mèrits acumulats per la comissió.

La falla del Barri de la Llum des de la seua fundació va pertányer al SECTOR 22, que agrupava falles de Xirivella Quart Mislata i Valencia. Fins que en l'eixercici 1985/86 Junta Central Fallera modificá la denominació i desapareix el número 22, passant a denominar-se AGRUPACIO FALLES TURIA, XIRIVELLA-QUART DE POBLET. Novament per motius de demarcació i des de l'eixercici 2002/03 LA FALLA BARRI DE LA LLUM, passa a formar part de l'AGRUPACIÓ DE FALLES OLIVERETA.

En este resumit extracte de LA NOSTRA HISTÒRIA, cap resaltar l'evolució experimentada a mes i millor a lo llarc de tots estos anys, tant en monuments majors e infantils, obtenint alts premis en les distintes categories i seccions que se venen plantant. Igualment en focs sent les mascletaes de mig dia esperades en ansietat per la barriada, així com la mascletá nocturna que se ve disparant successivament des de l'any 1994. En data de 9 de Maig de 1994 es acceptada nostra solicitut en el registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, en el qual se li atribuix el número 6425 de la secció primera del Registre Provincial de Valencia, en la denominació de: ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA BARRI LA LLUM.

Manuel Noguera